A skynne of

Luzarns vii li vi li
Sables iiii li v li & v li
Woluerns v li
Jennetts xxs iiid (on page 104, the price is xls. xxxiiis iiiid. )
Martron xxs
Pampillion vis viiid iis vid
Budge iiis iiiid iis vid
Siluer heared Cony & other vis . iiis iiiid. iis vid (on page 105, the price is vs. iiiis. iiis iiiid. )
Black Cony viiid. xd. xiid
Whit Lambe iiiid vid
Read lame iis

Citation Type  Wardrobe Warrant
Page/Folio No. 103
Citation Year 1582